Kan du si noe om mulig sammenslåing av X og Y domstol?
Nei, kommisjonen kan ikke kommentere kommisjonens vurderinger underveis i arbeidet med utredningen.

Er en nedleggelse av X domstol noe som Kommisjonen vil støtte?
Kommisjonen kan ikke kommentere kommisjonens vurderinger underveis i arbeidet med utredningen.

Hva er kommisjonens syn på å levere på å levere delutredning?
Kommisjonen forholder seg til mandatet gitt oss av Justis- og beredskapsdepartementet.

Har kommisjonen noen plan for oppfølgning av utredningen?
Kommisjonen forholder seg til mandatet gitt oss av Justis- og beredskapsdepartementet. Den videre oppfølgning av kommisjonens rapport og anbefalinger, vil ligge hos Justis- og beredskapsdepartementet.

Har Domstolkommisjonen lagt til grunn et prinsipp for hvor mange dommere fremtidens domstoler minst bør ha?
Kommisjonen kan ikke kommentere kommisjonens vurderinger underveis i arbeidet med utredningen.

Hva mener kommisjonen om følgende uttalelse: Kommisjonen er sammensatt for å skape store domstoler / det er ingen representant for de små domstolene.
Spørsmål om sammensetningen av kommisjonen må rettes til Justis- og beredskapsdepartementet.

I hvilken grad tar kommisjonen hensyn til frivillige avtaler inngått mellom domstoler?
Kommisjonen kan ikke kommentere kommisjonens vurderinger underveis i arbeidet med utredningen. Men kommisjonen har kjennskap til de friville avtaler som er inngått mellom domstoler. Vi har også gjennom innspill fått informasjon om domstoler som ser mulighet for sammenslåing i forbindelse med en strukturreform. Dette er relevant informasjon for kommisjonen.

Hva de viktigste argumentene vil være i en ny struktur?
Kommisjonen kan ikke kommentere kommisjonens vurderinger underveis i arbeidet med utredningen.

Hvor langt har arbeidet med ny struktur har kommet?
Kommisjonen er godt i gang med arbeidet, og vil levere delutredning og endelig utredning på tid.

Hva som er utfordringene i arbeidet? Hvordan jobber kommisjonen?

  • Arbeidet med å skrive en offentlig utredning som drøfter fremtidig struktur for domstolene pågår for fullt. Kommisjonens analyser, argumenter og anbefalinger vil fremkomme i utredningen. Det er mange vanskelige spørsmål. Kommisjonen vil ikke kommentere enkelte tingretter eller rettskretser før utredningen er overlevert. Det samme gjelder generelle prinsipper, som for eksempel antall dømmende årsverk eller krav til reisetid.
  • Et forslag om en ny domstolstruktur må bygge på et bredt og solid kunnskapsgrunnlag. Vi har derfor lagt ned betydelig innsats i å hente inn relevante data om, og vurderinger av, det arbeidet som gjøres i domstolene. Et viktig element i denne prosessen er å innhente innspill fra sentrale aktører. Så langt har kommisjonen hørt innlegg av flere domstolledere og jordskifterettsledere, fagforeningsrepresentanter, representanter for Dommerforeningen, Riksadvokaten, Advokatforeningen og Sametinget. Kommisjonen har også mottatt mange skriftlige innspill, blant annet fra domstolledere.
  • For å gi god informasjon og få ytterligere innspill, organiserer også kommisjonen seks regionmøter, ett i hvert lagdømme. Alle domstolledere for tingretter og jordskifteretter, samt førstelagmann i hvert lagdømme, er invitert til å delta. Det legges opp til en dialog, der alle domstolledere er velkommen til å gi innspill. Det er høy oppslutning om møtene fra domstollederne.
  • Kommisjonen har også mottatt mange skriftlige innspill til struktur – fra domstolledere, dommere, advokater og lokalpolitikere. Innspillene er veldige nyttige for kommisjonen i vårt arbeid. Det er fortsatt adgang til å komme med innspill.

Bakgrunn

Domstolkommisjonen er et offentlig utvalg nedsatt av regjeringen i 2017 for å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen består av 16 medlemmer med en bred og variert bakgrunn. Utredningen vil bli presentert justisministeren i form av en NOU. Mer om kommisjonen og dens mandat finnes på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider (eller domstolkommisjonen.no).

Domstolkommisjonen skal avgi sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet innen 11. august 2020. Departementet ba i juni 2018 kommisjonen om å avgi en delutredning knyttet til struktur innen 1. oktober 2019.