Organiseringen av domstolene ble sist reformert på begynnelsen av 2000-tallet. Domstolene håndterer stadig flere saker, samtidig som sakene er mer krevende enn før. Den internasjonale påvirkningen av norsk rett og samfunnet for øvrig stiller høye krav til dommernes kompetanse og kapasitet.

For å møte disse utfordringene på best mulig vis, er det behov for å utrede hvordan domstolene bør organiseres for å ivareta forventninger om effektivitet, kvalitet og uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold.

Utvalget består av 16 medlemmer og ledes av sorenskriver ved Oslo tingrett, Yngve Svendsen.